Presidents’ tenure at UPAGP

2001-2003 – Umesh Chandra

2003-2004 – Sudhir Burman

2004-2008 - Santosh Katiyar

2008-2010 - Mahendra Misra

2010-2012 - Umesh Chandra

2012-2014 - Srinath Pedi

2014-2016 - Umesh Chandra

2016-2017 - Srinath Pedi

2017-2018 – Anup Chaudhry & Manisha Jain

2019 –         Manisha Jain